Евеопейски Съюз - Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма Региони в растеж

Описание на проекта

Проектът „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската Света гора” ще бъде реализиран по процедурата: BG16RFOP001-6.002 „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ” на Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Реализацията на проекта е насочена към реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство, чрез развитие на изцяло завършен и интегриран туристически продукт за  обекта, представляващ недвижимата културна ценност в категория „национално значение“ с цел развитието на религиозния туризъм.

За проекта „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската Света гора” има изготвено техническо задание за проектиране и предпроектно проучване, съгласувано съгласно чл. 83 от Закона за културното наследство от Министерство на културата. Проектът предвижда да бъде избран изпълнител на строително-монтажните работи и проектирането на инженеринг, който да извърши следните интервенции:

  • Консервация и реставрация на стенописите на средновековна църква „Свети Георги”; ремонт на покривното покритие, дренажа и вентилационния канал покрай северната стена на църквата.
  • Консервация, реставрация и социализация на археологически структури северно от средновековна църква „Свети Георги”.
  • Изграждане на Северно манастирско крило, в което ще бъдат обособени музей, информационен център „Софийска Света гора”, магерница, докси, параклис и камбанария.
  • Изграждане на Манастирски работилници.
  • Вертикална планировка