Евеопейски Съюз - Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма Региони в растеж

Информация за обявена процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за обект: „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската света гора”

На 11.12.2020 г. в ИСУН е обявена процедурата за избор на изпълнител за „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за обект: „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската света гора”.

Процедурата е обявена в две обособени позиции и включва следните дейности:

  1. Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на обзавеждане в Кремиковския манастир включва
    • Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане за Северно манастирско крило;
    • Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане за Информационен център и интерактивен музей
  2. Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на технологично оборудване в кремиковския манастир тя включва:
    • Изработване, доставка и монтаж на технологично оборудване за магерницата в Северно манастирско крило.

Процедурата е обявена на 11.12.2020.

Краен срок за подаване на офертите 18.12.2020.

Кандидатстване в https://eumis2020.government.bg.