Евеопейски Съюз - Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма Региони в растеж
Финансиране

Проектът „КРЕМИКОВСКИЯТ МАНАСТИР – ДУХОВНИЯТ ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА” се финансира с Административен  договор № BG16RFOP001-6.002-0005-С01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“, Договор за финансиране на допустим проект №19F-002203/30.09.2019 г. и Договор за оборотен кредит за финансиране на допустим проект №19F-002633/09.12.2019 г., сключени с кредиторите от страна на ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, изпълнител на финансов инструмент по Оперативна Програма „Региони в растеж” – Фонд за градско развитие София.

Обща стойност на проекта

9 834 490 лв.

Структура на финансирането

  1. БФП 7 921 086 лв., която е предоставена по договор № BG16RFOP001-6.002-0005-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“.
  2. ФУГР 1 829 404 лв., предоставени по Договор за финансиране на допустим проект №19F-002203/30.09.2019 г. и Договор за оборотен кредит за финансиране на допустим проект №19F-002633/09.12.2019 г., сключени с кредиторите от страна на ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, изпълнител на финансов инструмент по Оперативна Програма „Региони в растеж” – Фонд за градско развитие София.

Продължителност на проекта

24 месеца;