Евеопейски Съюз - Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма Региони в растеж

Информация за обявена процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за интерактивен музей и информационен център в Кремиковския манастир“

На 11.12.2020 г. в ИСУН е обявена процедурата за избор на изпълнител с публична покана за „Доставка и монтаж на оборудване за интерактивен музей и информационен център в Кремиковския Манастир“.

Изпълнението на дейността ще покаже пълна информация за Кремиковски манастир и всички манастири в Софийската Света Гора. Информацията ще бъде представена по възможно най-интересен, привлекателен и притегателен вид в музея и информационният център към него. Към всеки физически обект в музея ще се изгради дигитална инфраструктура, която да предоставя достъп до интерактивно представяне на информация, като текстове, снимки и видео съдържание. По аналогичен начин ще се изгради и дигитална инфраструктура и в информационния център на Софийската Света Гора. Информацията (данни, факти, снимки и видео съдържание) за Кремиковския манастир и манастирите в Софийската Света Гора ще се имплементира в съответен сайт и мобилни приложения.

Посетителите на музея ще могат да продължат “своята разходка” във виртуална среда, получавайки допълнителна информация както на сайта, така и на мобилните приложения, които ще се разработят към проекта. 

Процедурата е обявена на 11.12.2020.

Краен срок за подаване на офертите 21.12.2020.

Кандидатстване в  https://eumis2020.government.bg.