Евеопейски Съюз - Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма Региони в растеж

Информация за сключен договор по Проект: „ Кремиковският манастир – духовният център на Софийската Света гора”

На 11.12.2020 г. приключи процедурата  за избор на изпълнител с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на оценяване на съответствието на изготвените инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект „Проектиране, изпълнение на КРР и СМР и авторски надзор на обект: „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската Света гора”. Кремиковският манастир „МАНАСТИР „СВ. ВМЧК. Георги Победоносец“ подписа договор с „Б. И. С. ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД за изпълнение на следните дейности: 

  1. Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите.
  2. Упражняване на строителен надзор.

Общата стойност на договора е в размер на 79 200,00 лв. с включен ДДС.