Евеопейски Съюз - Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма Региони в растеж

Пресконференция в Пресклуба на БТА

На 12.08.2020 г. в 11 часа в Пресклуба на БТА на бул. „Цариградско шосе“ № 49 се състоя пресконференция, организирана от Кремиковския манастир „Св. Вмчк. Георги Победоносец“.

Пресконференцията имаше за цел да представи стартирането на изпълнявания от нас проект „КРЕМИКОВСКИЯТ МАНАСТИР – ДУХОВНИЯТ ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА”, финансиран с Административен  договор № BG16RFOP001-6.002-0005-С01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“, Договор за финансиране на допустим проект №19F-002203/30.09.2019 г. и Договор за оборотен кредит за финансиране на допустим проект №19F-002633/09.12.2019 г., сключени с кредиторите от страна на ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, изпълнител на финансов инструмент по Оперативна Програма „Региони в растеж” – Фонд за градско развитие София.

Основната цел на проекта  е създаването на цялостен нов туристически продукт, който да съчетае културните и духовни ценности с природните забележителности. Чрез реализацията на проекта ще се повиши привлекателността на мястото, ще се създадат материални условия за разширение на настоящите функции на манастира и превръщането му в духовен център за Софийска област, ще се популяризира не само Кремиковския, но и другите манастири от Софийската Света гора, ще се повиши духовната култура и ще се развие религиозният и културно-познавателен туризъм.

Линк към пълния запис на пресконференцията: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_renh7o2l