Евеопейски Съюз - Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма Региони в растеж

Процедурата за избор на изпълнител

Кремиковският манастир проведе процедурата за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Проектиране, изпълнение на КРР и СМР и авторски надзор на обект: „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската Света гора” на основание на ПМС № 160 от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове, в сила от 08.07.2016 г. 

На 3.08.2020 г. Кремиковският манастир „МАНАСТИР „СВ. ВМЧК. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ приключи процедурата за избор на изпълнител и подписа договор с ДЗЗД „МАНАСТИРИТЕ“, в което участници са „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД и „АРХИКА“ ЕООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изпълнение на КРР и СМР и авторски надзор на обект: „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската Света гора”

Договорът е със срок за изпълнение 445 календарни дни и включва проектиране, изпълнение на всички видове Консервационно-реставрационни и Строително – монтажни работи, както и авторски надзор.  

От ДЗЗД „МАНАСТИРИТЕ“ ще бъдат извършени следните дейности: 

  1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ по всички необходими части,
  2. Изпълнение на консервационно-реставрационни работи (КРР), строително-монтажни работи (СМР) и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството на обекта, в съответствие с нормативните изисквания, Разрешението за строеж и одобрения инвестиционен технически проект;
  3. Извършване на авторски надзор по ЗУТ.

Общата стойност на договора за СМР е в размер на 7 075 000,00 лв. без ДДС.

Концепция на избрания изпълнител ДЗЗД „Манастирите“ за реализация на проекта