Евеопейски Съюз - Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма Региони в растеж

Описание на проекта

Реализацията на проекта е насочена към реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство, чрез развитие на изцяло завършен и интегриран туристически продукт за обекта, представляващ недвижимата културна ценност в категория „национално значение“ с цел развитието на религиозния туризъм.

Мотиви за реализация на проекта

Основната цел на проект „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската Света гора” е създаването на цялостен нов туристически продукт, който да съчетае културните и духовни ценности с природните забележителности.

Кратка историческа справка

С термина „Софийска Света гора” се обозначават група манастири, възникнали през Второто българско царство и съставляващи една духовна общност под общо управление.

Манастирът днес

Археологическите структури, въпреки проведената полева консервация, са уязвими и се нуждаят от консервация и реставрация.