Евеопейски Съюз - Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма Региони в растеж

Подписване на административен договор

На 21.01.2020 г. Кремиковският манастир „МАНАСТИР „СВ. ВМЧК. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ подписа Административен  договор № BG16RFOP001-6.002-0005-С01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, процедура BG16RFOP001-6.002 „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ“, за изпълнение напроект Проект: „КРЕМИКОВСКИЯТ МАНАСТИР – ДУХОВНИЯТ ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА”. Проектът се финансира и с Финансов инструмент съгласно Договор за финансиране на допустим проект №19F-002203/30.09.2019 г. и Договор за оборотен кредит за финансиране на допустим проект №19F-002633/09.12.2019 г., сключени с кредиторите от страна на ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, изпълнител на финансов инструмент по Оперативна Програма „Региони в растеж” – Фонд за градско развитие София.

Основната цел на проект „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската Света гора” е създаването на цялостен нов туристически продукт, който да съчетае културните и духовни ценности с природните забележителности. Чрез реализацията на проекта ще се повиши привлекателността на мястото, ще се създадат материални условия за разширение на настоящите функции на манастира и превръщането му в духовен център за Софийска област, ще се популяризира не само Кремиковския, но и другите манастири от Софийската Света гора, ще се повиши духовната култура и ще се развие религиозният и културно-познавателен туризъм.

Целта на проекта е да се извършат належащи консервационно-реставрационни дейности по храма – недвижима културна ценност от национално значение, да се изградят сгради, които да спомогнат за осъществяването на обогатените цели и функции на обителта и да се облагороди с осъществяването на единна концепция околното пространство.

Продължителност на проекта – 24 месеца;

Обща стойност на проекта е  –  9 834 490 лв.

Структура на финансирането:

1. БФП 7 921 086 лв.

2. ФУГР 1 829 404 лв.

3. Самоучастие 84 000 лв.

Планирани дейности по проекта:

1. Строително-монтажни работи, възложени на инженеринг.

Проектът предвижда строително-монтажните дейности да бъдат изпълнени на инженеринг, който включва и дейностите по проектиране и авторски надзор. Строително-монтажни работи включват следните основни дейности:

1.1 Реставрация на стенописи, ремонт на покрива и дренажа на средновековна църква „Свети Георги”: Проектът включва извършването на консервация и реставрация на стенописите на външната западна стена на притвора, чрез осъществяването на която да се гарантира тяхното дълготрайно опазване. Предвиден е ремонт на покривното покритие, дренажа и вентилационния канал покрай северната стена на църквата заради появата на влага в интериора.

1.2 Консервация, реставрация и социализация на археологически структури северно от средновековна църква „Свети Георги”: Архитектурният проект включва консервация, реставрация, експониране и социализация на недвижимата археологическа културна ценност, които съчетават интегриран методологически подход за опазването на недвижимата културна ценност и нейната среда, и предлагат съвременни мерки в съответствие с изискванията и ограничителните условия на Министерството на културата, предложенията за намеса в недвижима културна ценност и в нейната среда и начините за тяхното сигниране, предложенията за решаване на специфични инфраструктурни, технологични и други проблеми.

1.3 Изграждане на Северно манастирско крило. 

В него ще бъдат обособени  информационен център „Софийска Света гора”, музейна експозиция, магерница, докси, параклис и камбанария. Северното манастирско ще се състои от:

  • Втори сутерен: технически и складови помещения за музея; технически и складови помещения за сградата.
  • Сутерен: музейна експозиция за Кремиковския манастир; вертикална и хоризонтална комуникация, осигуряваща достъп за хора в неравностойно положение; технически и складови помещения за музея; технически и складови помещения за сградата.
  • Партер: информационен център „Софийска Света гора”, разположен в източната част на сградата; магерница за 100 човека; кухня и помощни помещения; вертикална и хоризонтална комуникация, осигуряваща достъп за хора в неравностойно положение.
  • Етаж: докси, включващи стаи (монашески килии) със самостоятелни санитарни възли; параклис над информационния център; вертикална и хоризонтална комуникация, осигуряваща достъп за хора в неравностойно положение.
  • Подпокривно ниво: камбанария над параклиса; стаи за нощувка с общи бани и тоалетни; вертикална и хоризонтална комуникация, осигуряваща достъп за хора в неравностойно положение.

При разработването на експозиционната и информационно-посетителката част се търси максимално дигитално и интерактивно предлагане на информацията. Археологическите останки в сутерена ще бъдат използвани като „естествен декор” за експозицията и ще бъдат част нея. Ще бъдат показани различните периоди на използване и етапи на преустройства в запазените руини. Ще се използват съвременни музейни технологии и методи за експониране.

В интериора и екстериора на сградата ще се използват съвременни архитектурни похвати за изграждане на нова сграда в историческа среда. Ще бъде приложен интегриран подход и всички дейности в проектното предложение ще бъдат разглеждани в тяхната взаимовръзка. Ще се приложат най-новите съвременни техники, технологии и материали и едновременно с това ще се използват препратки към възрожденската манастирска архитектура и ще се търси елегантно вписване в заобикалящия я контекст, където основен елемент е средновековната манастирска църква.

1.4 Манастирски работилници.  

Сградите на работилниците ще бъдат разположени в южната част на имота, непосредствено на уличната му граница с пътя, откъдето ще бъде основния им достъп. Ще се изпълнят с покривно озеленяване, така че като вкопани в ската да останат видими само от пътя и няма да се намесват в архитектурния облик и първоначално възприятие на манастирския комплекс.

2. Закупуване на обзавеждане и интерактивно оборудване за музея

Дигиталната част от музеят и информационният център в Кремиковския манастир за Софийската Света гора ще представи огромното значение на плеядата от средновековни  манастири около София (повече от 40), които са малко популярни сред съвременниците ни. За да бъде показано тяхното голямо културно и историческо богатство и значимост ще бъдат използвани най-съвременните дигитални технологии с големи сървъри и изградени уеб-базирани платформи и сайт. На място ще бъде разработена система, която да позволява докато се премива през различните обекти на приемното устройство, носено от посетителя (таблет), да се появява информация за съответната културна ценност на няколко езика с възможност за получаване и на много по-подробна информация. Планира се изграждането на дигитални модели на първообразите на манастирите чрез прецизно 3D лазерно заснемане и възстановки по събраните данни и анализи. Тези обекти ще бъдат представени чрез VR-технологиите (виртуална реалност) така, че посетителят да може да се разходи сред тях в дигиталната среда. 

3. Строителен надзор

Планираната продължителност за изпълнение на дейността е 24 месеца и е съобразена със спецификата и обема на предвидените дейности.

4. Мерки за публичност и комуникация

Дейностите, които предвиждаме с цел информиране на обществеността са в съответствие с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020г.  Предвижда се: изработване на билборд с информация за проекта; изработване на сайт на проекта; информационни табели; пресконференции; информационни съобщения.

5. Одит на проекта

Задължителна дейност за проекти финансирани по оперативната програма „Региони в растеж“.  Предвижда се един междинен одитен доклад и един окончателен доклад.