Евеопейски Съюз - Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма Региони в растеж

Информация за обявена процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за интерактивен музей и информационен център в Кремиковския манастир“

На 11.12.2020 г. в ИСУН е обявена процедурата за избор на изпълнител с публична покана за „Доставка и монтаж на оборудване за интерактивен музей и информационен център в Кремиковския Манастир“. Изпълнението на дейността ще покаже пълна информация за Кремиковски манастир и всички манастири в Софийската Света Гора. Информацията ще бъде представена по възможно най-интересен, привлекателен…

Информация за сключен договор по Проект: „ Кремиковският манастир – духовният център на Софийската Света гора”

На 11.12.2020 г. приключи процедурата  за избор на изпълнител с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на оценяване на съответствието на изготвените инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект „Проектиране, изпълнение на КРР и СМР и авторски надзор на обект: „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската Света гора”. Кремиковският манастир „МАНАСТИР „СВ….

Пресконференция в Пресклуба на БТА

На 12.08.2020 г. в 11 часа в Пресклуба на БТА на бул. „Цариградско шосе“ № 49 се състоя пресконференция, организирана от Кремиковския манастир „Св. Вмчк. Георги Победоносец“. Пресконференцията имаше за цел да представи стартирането на изпълнявания от нас проект „КРЕМИКОВСКИЯТ МАНАСТИР – ДУХОВНИЯТ ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА”, финансиран с Административен  договор № BG16RFOP001-6.002-0005-С01  за…

Процедурата за избор на изпълнител

Кремиковският манастир проведе процедурата за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Проектиране, изпълнение на КРР и СМР и авторски надзор на обект: „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската Света гора” на основание на ПМС № 160 от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите…

Подписване на административен договор

На 21.01.2020 г. Кремиковският манастир „МАНАСТИР „СВ. ВМЧК. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ подписа Административен  договор № BG16RFOP001-6.002-0005-С01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, процедура BG16RFOP001-6.002 „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ“, за изпълнение напроект Проект: „КРЕМИКОВСКИЯТ МАНАСТИР – ДУХОВНИЯТ ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА”. Проектът се финансира и с Финансов…